Gói thầu số 01: Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số giáo dục, phục vụ việc giảng dạy và học tập trực tuyến cho học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mèo Vạc

Gói thầu số 01: Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số giáo dục, phục vụ việc giảng dạy và học tập trực tuyến cho học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mèo Vạc.

Chủ đầu tư: Phòng giáo dục và đào tạo huyện Mèo Vạc Hà Giang

Máy tính để bàn: 200 Bộ

Thiết bị hội nghị, loa, mic, dây HDMI: 10 Bộ 

Bài viết khác