Dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ SXKD quý I năm 2023 - Điện lực Hà Giang

Dự án: "Mua sắm thiết bị phục vụ SXKD quý I năm  2023 " - Điện lực Hà Giang

STT Danh mục hàng hóa Khối lượng
(1) (2) (3)
1 Máy tính xách tay 9
2 Máy tính để bàn 6
3 Máy in 2
4 Màn hình Máy tính 14
5 Máy Scan 1
6 Bộ Tập trung DCU 2
7 Chuyển đổi nguồn 12
8 Máy đọc mã vạch 1
9 Phần mềm diệt Virrus 530

Bài viết khác