Gói thầu số 03: Mua sắm tập trung tài sản, trang thiết bị năm 2023

Gói thầu số 03: Mua sắm tập trung tài sản, trang thiết bị năm 2023

Chủ đầu tư: Sở tài chính Hà Giang

Nhà Thầu: Liên danh nhà thầu B&T - Toàn Thắng - Vĩnh Phúc

Năm thực hiện: Năm 2023

Giá trị gói thầu: 6.794.420.000 VNĐ

 

 

STT

Danh mục hàng hóa

Đơn vị tính

Khối lượng

Địa điểm dự án

1

Máy tính để bàn loại 4

Bộ

07

Văn phòng huyện Ủy Bắc Mê

2

Máy tính để bàn loại 1

Bộ

01

3

Máy tính để bàn loại 3

Bộ

02

4

Máy tính xách tay loại 3

Chiếc

05

5

Máy tính để bàn loại 2

Bộ

81

Sở Giáo dục và Đào tạo

6

Điều hòa loại 1

Bộ

26

7

Điều hòa loại 7

Bộ

02

8

Điều hòa loại 9

Bộ

04

9

Máy photo loại 1

Chiếc

20

10

Máy tính để bàn loại 5

Bộ

43

Sở Tài nguyên và Môi trường

11

Máy tính xách tay loại 2

Chiếc

13

12

Máy photo loại 2

Chiếc

02

13

Máy photo loại 1

Chiếc

30

Công an tỉnh

14

Máy tính xách tay loại 3

Chiếc

06

15

Máy tính để bàn loại 1

Bộ

12

Bệnh viện đa khoa Mèo Vạc

16

Điều hòa loại 6

Bộ

04

18

Máy tính để bàn loại 1

Bộ

10

Bệnh viện đa khoa Bắc Mê

19

Điều hòa loại 4

Bộ

10

20

Điều hòa loại 1

Bộ

01

Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Bắc

Quang

21

Điều hòa loại 5

Bộ

01

 

Điều hòa loại 6

Bộ

02

22

Điều hòa loại 2

Bộ

04

Ban dân tộc

23

Máy tính để bàn loại 2

Bộ

04

24

Điều hòa loại 2

Bộ

03

Sở Công thương

25

Điều hòa loại 3

Bộ

04

26

Máy tính để bàn loại 1

Bộ

21

Viện Kiểm sát tỉnh

27

Máy tính xách tay loại 3

Chiếc

19

28

Máy tính để bàn loại 1

Bộ

06

Bệnh viện phổi

29

Máy tính để bàn loại 1

Bộ

05

Bệnh viện đa khoa Quản Bạ

30

Máy tính để bàn loại 3

Bộ

21

Trung tâm y tế huyện Bắc Quang

31

Máy tính xách tay loại 1

Chiếc

05

Văn phòng Sở Y tế

32

Điều hòa loại 2

Bộ

04

Bệnh viện mắt

33

Máy tính để bàn loại 2

Bộ

07

Trung tâm kiểm soát bệnh tật

34

Máy tính để bàn loại 2

Bộ

10

Sở Kế hoạch và Đầu tư

35

Điều hòa loại 8

Bộ

10

Bệnh viện đa khoa Yên Minh

36

Điều hòa loại 1

Bộ

05

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và PTNN

37

Máy tính để bàn loại 1

Bộ

04

Sở xây dựng

Bài viết khác