Gói thầu số 01: Mua sắm trang thiết bị cho các trường PTDTNT, BT