Dự án mua sắm tập trung trang thiết bị năm 2017.

Dự án mua sắm tập trung máy điều hoà nhiệt độ, máy scan, máy photo copy năm 2017. Chủ đầu tư Sở tài chính Hà Giang

Bài viết khác