Dự án: Hỗ trợ xử lý chất thải / Ban quản lý dự án, hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện thuộc sở y tế Hà Giang.